• Post author:
  • Post category:CCR
CCR combined the IFTAR feast with an entertaining evening for children

On August the 10th, at 5pm, at the initiative of Mr. Ray Taheri, lecturer at the University of British Columbia, and with the support of CCR, it was organized an entertaining evening for children with a diversified program. Mr. Taheri originates from Iran, the fact that do not allow him to be indifferent to refugees, many of whom are also coming from the Eastern countries.
Due to the fact that it was the month of Ramadan, CCR decided to combine the evening with the celebration of IFTAR, which refers to the evening meal when Muslims are breaking their fast during the Ramadan, i.e. the ninth month of the Islamic calendar.
The evening brought together representatives of different nationalities and religions. The event was attended by more than 100 persons, including refugee families with their children, as well as high officials like the UNHCR in Moldova Representative, Mr. Peter Kessler with his wife, our colleagues from UNHCR office and Mr. Taheri’s guests.
The feast started with the official opening ceremony during which the organizers emphasized the importance of such meetings, and congratulated the Muslims with the upcoming holiday, afterwards all the guests enjoyed  a nice video watching.
There followed a series of fun games with the participation of children and adults, and the performance of a clown who entertained the public with funny jokes and trained the children in various activities.Later on was organised a lottery in which took part every single guest, during which, the luckiest have won prizes from CCR and Mr. Taheri, including money prizes,
The most expected moment of the evening arrived: handing of the gifts. Every present children recieved a nice gift from Mr. Taheri and his colleagues from the University. The happy faces of the children brought smiles and joy in the eyes of the parents, filling the room with happiness and light.
The evening ended with the IFTAR celebration when everyone could enjoy the meals from the reach table prepared by CCR.

At the end, both organizers and guests were satisfied with the feast, as the evening took place in a cheerful and friendly atmosphere, uniting representatives of various cultures and nationalities.

 The Charity Centre for Refugees would like to thank Mr. Taheri and the UNHCR for the support and for the multilateral partnership, and hopes for a future fruitful collaboration. 


CCR a combinat sărbătoarea IFTAR cu o seară distractivă pentru copii.

Pe data de 10 August 2012, la orele 17.00, la iniţiativa Dlui. Ray Taheri, profesor al Universităţii “British Columbia” din Canada, cetăţean al Canadei, şi cu suportul CCR, a fost organizată o seară distractivă         pentru copii cu o programă diversificată. Dl. Tahery este originar din Iran, ceea ce nu-i permite să fie indiferent faţă de refugiaţi, ,mulţi dintre care sunt la fel de provenienţă din ţările Orientale.

Luînd în consideraţie faptul că evenimentul s-a planificat în perioada Ramadanului, CCR a hotărît să combine sărbătoarea cu IFTAR, care se referă la cina de seară, cînd musulmanii întrerup postul în timpul Ramadanului, adică cea de-a noua lună conform calendarului Islamic.
Seara a reunit reprezentanţi ai diferitor naţionalităţi şi religii. La eveniment au participat mai mult de 100 persoane , inclusiv familii de refugiaţi cu copiii săi, precum şi înalţi oficiali ca Reprezentantul ICNUR în Moldova, dl. Peter Kessler cu soţia sa, colegii noştri de la oficiul ICNUR şi invitaţii domnului Taheri.
Festivitatea a început cu deschiderea oficială, în timpul căreia organizatorii au evidenţiat importanţa întîlnirilor de acest gen, şi au felicitat persoanele de religie musulmană cu sărbătoarea, după care toţi oaspeţii au vizionat desene animate şi un film documentar.

A urmat un şir de jocuri distractive cu participarea atît a copiilor cît şi a adulţilor, şi evoluţia unui clovn care a distrat sala cu glume hazlii şi a antrenat copiii în diverse activităţi. Mai tîrziu a fost organizată o loterie la care au luat parte toţi oaspeţii fără excepţie, pe parcursul căreia, cei mai norocoşi, au cîştigat premii de la CCR şi de la dl. Taheri, inclusiv premii în bani.
A sosit cel mai aşteptat moment al serii: înmînarea cadourilor. Toţi copii prezenţi, de la mic la mare, au primit cadouri frumoase de la Dl. Ray Taheri şi colegii săi de la universitate. Feţele fericite a copiilor au adus zîmbete şi bucurii în ochii părinţilor, umplînd sala cu fericire şi lumină.
Seara s-a încheiat cu sărbătorirea IFTAR, în timpul căreia fiecare a avut posibilitatea să guste din bucatele de pe masa bogată pregătită de către CCR.
În final, atît organizatorii cît şi oaspeţii au rămas satisfăcuţi de sărbătoare, întrucât seara s-a desfăşurat într-o atmosferă veselă şi prietenoasă, unind reprezentanţi ai diverselor culturi şi naţionalităţi.

Centrul de Caritate pentru Refugiaţi îi mulţumeşte domnului Ray Taheri şi ICNUR Moldova pentru suportul şi parteneriatul multilateral şi speră la o viitoare colaborare fructuoasă.


ЦМБ совместил праздник ИФТАР с развлекательной програмой для детей

10 августа 2012 года в 5 часов вечера, по инициативе господина Рэйа Тахери, преподаватель Университета Британской Колумбии из Канады, гражданин Канады, а также при поддержке ЦМБ, был организован развлекательный вечер для детей, с разнообразной программой. Господин Тахери родом из Ирана, то что, на самом деле, не позволяет ему быть равнодушным по отношению к беженцам, многие из которых по происхождению из Восточных стран.

Учитывая то что мероприятие состоялось в месяце Рамадана, ЦМБ решил совместить празник с ИФТАР-ом, который относится к ужину, когда мусульмане прерывают пост во время Рамадана, то есть девятый месяц исламского (лунного) календаря.

Этот вечер объединил представителей различных национальностей и религий. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая семьи беженцев со своими детьми, а также высокопоставленные должностные лица, такие как представитель УВКБ ООН, г-н Питер Кесслер вместе со своей супругой, наши коллеги из УВКБ ООН, и гости со стороны господина Рэйа Тахери.
Вечер начался с официального открытия, во время которого организаторы подчеркнули важность подобных встреч и поздравили мусульман с наступающим праздником, после чего все гости насладились приятным видео просмотром.

Затем последовал ряд веселых игр с участием детей и взрослых, и выступление клоуна который развлек зрителей своими шутками и вовлёк детей в различные действия. Позже была организована лотерея, в которой преняли участие все гости без исключения, в ходе которой, самые удачливые выиграли призы от ЦМБ и г-на Тахери, в том чесле денежные призы.

И вот наступил самый ожидаемый момент вечера: вручение подарков. Все присутствующие дети, от самого младшего до самого старшего, получили красивые подарки от господина Рэйа Тахери и его коллег из Университета. Счастливые лица детей принесли улыбки и радось в глазах родителей, наполняя зал радостью и светом.

Закончился вечер отмечением ИФТАРа, во время которого каждый мог попробовать угощения с богатого стола приготовленного ЦМБ.

В итоге, как организаторы так и гости, остались счастливы и довольны праздником, поскольку вечер был отмечен в дружественной и веселой обстановке объединяя представителей разных культур и национальностей.

Центр Милосердия для Беженцев благодарит г-на Тахери и УВКБ ООН в Молдове за поддержку и многостороннее партнерство и надеется на будущее плодотворное сотрудничество.