You are currently viewing Breaking Linguistic Barriers: CCR’s Multinational Team Facilitates Refugee Employment Access

Breaking Linguistic Barriers: CCR’s Multinational Team Facilitates Refugee Employment Access

  • Post author:
  • Post category:CCR
🛂 The #employment process of refugees is our daily concern. In particular, #refugees from third countries who only speak their native languages, such as Arabic, Farsi or Dari, need personalized care.
👥🌐 CCR’s multinational team comes to their aid through individual assistance offering:
✅ information and consultation, so that people access employment opportunities, as well as ensure their #official employment;
✅ mediation and support in front of potential employers, as well as assistance in the employment and post-employment process, so that people have their #rights respected and honor their #obligations;
✅ free #translation services by CCR staff who possess these languages so rarely or almost never spoken in Moldova 🇲🇩.
🟢 Our colleague, also a #refugee in our country, with a history of successful integration, assisted two #asylum seekers from Morocco🇲🇦 at the center of family doctors 👩‍🔬 to ensure their access and communication in the process of medical investigations necessary for #official #employment in the field of #work.
🤝 Embark helped them through translations from/into Romanian and Arabic and facilitated their communication with the medical staff, so that the process was fair and safe.
***
🛂 Procesul de #angajare în câmpul muncii a refugiaților este grija noastră pe care o purtăm zilnic. Mai cu seamă, de o grijă personalizată au nevoie #refugiații din țările terțe care nu vorbesc decât în limbile lor materne, precum e araba, farsi sau dari.
👥🌐 Echipa multinațională a CCR le vine în ajutor prin asistență individuală oferind:
✅ informare și consultanță, pentru ca oamenii să cunoască mai ușor oportunitățile de angajare, precum și a le asigura angajarea oficială;
✅ mediere și suport în fața potențialilor angajatori, precum și asistență în procesul de angajare și post-angajare, pentru ca oamenilor să le fie respectate #drepturile și să-și onoreze #obligațiile;
✅ servicii gratuite de #traduceri de către personalul CCR care posedă aceste limbi atât de rar sau aproape deloc vorbite în Moldova 🇲🇩.
🟢 Colegul nostru, #refugiat și el în țara noastră, cu o istorie de integrare de succes, a asistat două solicitante de #azil din Maroc 🇲🇦 la centrul medicilor de familie 👩‍🔬 pentru a le asigura accesul și comunicarea în procesul investigațiilor medicale necesare pentru #angajarea #oficială în câmpul #muncii.
🤝 Embark le-a ajutat prin traduceri din/în limbile română și arabă și le-a facilitat comunicarea cu personalul medical, astfel încât procesul să fie unul corect și în siguranță.
***
🛂 Процесс #трудоустройства беженцев – наша ежедневная забота. В частности, #беженцы из третьих стран, которые говорят только на своих родных языках, таких как арабский, фарси или дари, нуждаются в индивидуальном уходе.
👥🌐 Многонациональная команда ЦМБ приходит им на помощь, предлагая индивидуальную помощь, такая как:
✅информация и консультации, чтобы людям было легче узнать о возможностях трудоустройства, а также обеспечить их официальное трудоустройство;
✅ посредничество и поддержка перед потенциальными работодателями, а также помощь в процессе при и после трудоустройства, для обеспечения соблюдения прав и обязанностей;
✅ бесплатные услуги #перевода от сотрудников ЦМБ, владеющих этими языками, на которых так редко или почти никогда не говорят в Молдове 🇲🇩.
🟢 Наш коллега, также #беженец в нашей стране, с историей успешной интеграции, помог двум #просителям убежища из Марокко🇲🇦 в центре семейных врачей 👩‍🔬 чтобы обеспечить их доступ и общение в процессе медицинских обследований, необходимых для #официального #трудоустройства.
🤝 Embark помог им с переводами с/на румынский и арабский языки и облегчил их общение с медицинским персоналом, чтобы процесс был корректным и безопасным.
#WithRefugees
#MultinationalTeam
#diversity