CCR continues its close cooperation with local authorities from various districts

Vizitele echipei CCR în regiuni, au scopul să pună bazele dezvoltării unor relații strînse de colaborare și susținere reciprocă cu autoritățile locale.
În vederea gestionării crizei actuale de refugiați, Centrul de Caritate pentru Refugiați colaborează cu Primăriile Municipiilor Chișinău și Bălți, dar și cu cele din alte regiuni ale Moldovei precum: orașele Criuleni, Ungheni, Comrat, Ștefan Vodă, Hîncești, Nisporeni; sat. Bălțata, raionul Criuleni; satele Chirsova și Congaz, UTA Găgăuzia; sat. Greblești și Cojușna, raionul Strășeni; sat. Răzeni și Costești, Ialoveni, sat. Mereni, Anenii Noi, și altele.
În acest context CCR, din numele directorului dl Djavid Paknehad, ar vrea să-și exprime recunoștința față de reprezentanții autorităților locale care sunt deschiși la dialog și cooperare, întrucît anume ele, primăriile, consiliile raionale și asistenții sociali, sunt cei care rămân față în față cu provocările aduse de criza actuală de refugiați.
***
The visits of CCR team to the regions of Moldova, aim at setting up collaboration relationship and mutual support with the local authorities.
In order to manage the current refugee crisis, Charity Centre for Refugees collaborates with mayoralties of Chisinau and Balti Municipalities, as well as from other regions of Moldova, such as Criuleni, Ungheni, Comrat, Stefan Voda, Hincesti, Nisporeni; Baltata village, Criuleni district; Chirsova and Congaz villages, ATU of Gagauzia; Greblești and Cojușna villages, Strășeni district; Razeni and Costești villages, Ialoveni; Mereni village, Anenii Noi, and others.
On behalf of the Director, Mr Djavid Paknehad, CCR would like to express its gratitude to the representatives of the local authorities who are very opened to collaboration and cooperation, given the fact that the municipalities, the district councils and the social workers, are the ones who are facing the real challenges of the refugee crisis.
***
Визиты команды ЦМБ в регионы Молдовы направлены на установление отношений сотрудничества и взаимной поддержки с местными властями.
В целях преодоления нынешнего кризиса беженцев, Центр Милосердия для Беженцев сотрудничает с мэриями Муниципиев Кишинэу и Бельцы, а также других регионов Молдовы, таких как Криулены, Унгены, Комрат, Штефан Водэ, Хынчешть, Ниспорень; села Бэлцата, Криулянский район; села Кирсова и Конгаз, АТО Гагаузия; села Греблешть и Кожушна, Стрэшенский район; села Рэзень и Костешть, Яловень, села Мерень, Анений Ной и другие.
От имени директора, г-на Джавида Пакнехада, ЦМБ хотел бы выразить свою благодарность представителям местных властей, которые очень открыты для диалога и сотрудничества, поскольку именно они, Мэрии, районные советы и социальные работники, остаются один на один с проблемами кризиса беженцев.
Previous Charity Centre for Refugees participated at the “Italian Food for Peace” lunch.