You are currently viewing Council of Europe invited refugee children at the WRD celebration

Council of Europe invited refugee children at the WRD celebration

  • Post author:
  • Post category:CCR
De Ziua Mondială a Refugiatului, CCR împreună cu câțiva copiii #refugiați din Ucraina, Siria, Angola și Burundi, a participat la evenimentul organizat de Consiliul Europei la Chișinău
Copii refugiați au recitat poezii, au cântat cântece și au participat la un atelier de artă alături de reprezentanți ai autorităților naționale, ai misiunilor diplomatice și ai societății civile. Gențile pictate în cadrul atelierului vor fi oferite ulterior familiilor din Moldova, care și-au deschis casele pentru refugiați
Scopul evenimentului a fost de a atrage atenția asupra #drepturilor, nevoilor și provocărilor pe care le au refugiații din Republica Moldova, precum și creșterea #empatiei și înțelegerii pentru situația acestora.
***
On World Refugee Day, CCR together with a group of #refugee children from Ukraine, Syria, Angola and Burundi, participated at the event organized by the Council of Europe in Chisinau
The refugee children recited poems, sang songs and participated in an art workshop along with representatives of national authorities, diplomatic missions and civil society. The bags painted during the workshop will be offered later to families from Moldova, who have opened their homes to refugees
The purpose of the event was to draw attention to the #rights, needs and challenges that refugees from the Republic of Moldova have, as well as to increase #empathy and understanding for their situation.
***
Во Всемирный День Беженцев, ЦМБ вместе с группой детьми беженцами из Украины, Сирии, Анголы и Бурунди приняли участие в мероприятии, организованном Советом Европы в Кишиневе
Дети беженцы читали стихи, пели песни и участвовали в художественной мастерской вместе с представителями национальных властей, дипломатических миссий и гражданского общества. Сумки, расписанные во время мастер-класса, позже будут переданы семьям из Молдовы, открывшим свои дома для беженцев
Целью мероприятия было привлечь внимание к #правам, нуждам и проблемам, которые есть у беженцев из Республики Молдова, а также повысить #сочувствие и понимание их ситуации.