You are currently viewing “Independence Day” and “Limba Noastră” (National Language Day) were celebrated at the TAC

“Independence Day” and “Limba Noastră” (National Language Day) were celebrated at the TAC

  • Post author:
  • Post category:CCR
“Ziua Independenței” și “Limba Noastră“ au fost celebrate astăzi la Centrul de Cazare Temporară a Solicitanților de Azil (TAC), în Chișinău.
Evenimentul a fost organizat de Centrul de Caritate pentru Refugiați în parteneriat cu Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne (BMA), cu susținerea UNHCR-Moldova și a adunat peste 80 de solicitanți de azil din Ucraina, Angola, Georgia, Cuba, Azerbaidjan, Rusia, Camerun, Republica Belarus, Nigeria , Afganistan, etc.
Participanții evenimentului, dl Djavid Paknehad – Director CCR, dl Mihail Vodă – Director al BMA, dl Iulian Popov – șeful Direcției Azil și Integrare al BMA, și dl Valeriu Stratila, Directorul TAC al BMA; precum și reprezentantul UNHCR-Moldova, dl Andrew Painter – Ofițer superior de protecție, au ținut un cuvânt de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale, subliniind importanța învățării limbii de stat, dar și îmbrățișarea culturii pentru o integrare de success într-o societate nouă.
Întrunirea a cuprins o prezentare despre cultura, istoria și tradițiile Moldovei, precum și o demonstrație a patrupezilor echipei canine ale partenerilor noștri de la Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova, muzică, dans, expoziție de picturi .
Evenimentele culturale sunt abordarea prin care CCR și partenerii, prin programele UNHCR, facilitează incluziunea socială, dialogul intercultural și diversitatea.
***
“Independence Day” and “Limba Noastră” (National Language Day) were celebrated today at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers (TAC), in Chișinău.
The event was organized by Charity Centre for Refugees in partnership with Bureau for Migration and Asylum of the Ministry of Internal Affairs (BMA), with the support of UNHCR-Moldova and gathered over 80  asylum seekers from Ukraine, Angola, Georgia, Cuba, Azerbaijan, Russia, Cameroon, Republic of Belarus, Nigeria, Afghanistan, etc.
The participants of the event, Mr. Djavid Paknehad – Director of CCR, Mr. Mihail Vodă – Director of BMA, Mr. Iulian Popov – Head of the Asylum and Integration Directorate of BMA, and Mr. Valeriu Stratila, Director of TAC; as well as the representative of UNHCR Moldova, Mr. Andrew Painter – Senior Protection Officer, held a greeting speech on the occasion of the national holidays, emphasizing the importance of learning the state language, but also embracing the culture for a successful integration into a new society.
 The meeting included a presentation about the culture, history and traditions of Moldova, as well as a demonstration of the canine team with dogs  of our partners from Poliția de Frontieră, music, dance, painting exhibition.
Cultural events are the approach through which CCR and its partners, through UNHCR programmes, facilitate social inclusion, intercultural dialogue and diversity.
***
Сегодня, в Центре временного размещения лиц, ищущих убежища, в Кишиневе отметили «День независимости» и «Limba Noastră» (Наш язык).
Мероприятие было организовано Центром Милосердия для Беженцев (ЦМБ) в партнерстве с Бюро по Миграции и Убежища (БМУ) при поддержке УВКБ ООН в Молдове и собрало более 80 просителей убежища из Украины, Анголы, Грузии, Кубы, Азербайджана, России, Камеруна, Республики. Беларуси, Нигерии, Афганистана и др.
Участники мероприятия: г-н Джавид Пакнехад – директор ЦМБ, г-н Михаил Водэ – директор БМУ, г-н Юлиан Попов – руководитель Управления по вопросам убежища и интеграции БМУ, и г-н Валерий Стратила, директор Центра временного размещения просителей убежища БМУ; а также представитель УВКБ ООН в Молдове, г-н Эндрю Пейнтер, старший офицер по вопросам защиты, выступили с поздравительной речью по случаю национальных праздников, подчеркнув важность изучения государственного языка, а также культуры для успешной интеграции в новом обществе.
Встреча включала в себя презентацию о культуре, истории и традициях Молдовы, а также демонстрацию собак кинологической команды наших партнеров Пограничной Полиции Республики Молдова, музыку, танцы, выставку живописи .
Культурные мероприятия — это подход, с помощью которого ЦМБ и партнеры, через программы УВКБ ООН, способствуют социальной интеграции, межкультурному диалогу и разнообразию.