You are currently viewing Signing the 24th Partnership Project Agreement between UNHCR and CCR

Signing the 24th Partnership Project Agreement between UNHCR and CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
The 24th Partnership Project Agreement between UNHCR-Moldova and Charity Centre for Refugees was signed on 24 January.
The country Representative of UNHCR Moldova, Mrs. Francesca Bonelli, and the Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, together with the Senior Programme Officer UNHCR, Mrs. Cecilia Chirila, signed a new Collaboration Agreement for the new 2023 year.
The discussion focused on the priorities for 2023 in the continuing UNHCR-CCR partnership, including the newly adopted temporary protection directive for Ukrainian refugees.
Mrs. Francesca Bonelli underlined the importance of togetherness in these hard times we are all going through to face the challenges that have arisen and to support the government and local authorities for a successful integration of the refugee community in the Republic of Moldova.
***
Al 24-lea Acord de Colaborare între UNHCR-Moldova și Centrul de Caritate pentru Refugiați, a fost semnat la 24 Ianuarie.
Reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați în Moldova, dna Francesca Bonelli, și Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu dna Cecilia Chirila, Ofițer Superior pe Programe UNHCR, au semnat un nou Acord de Colaborare pentru noul an 2023.
Discuția s-a focusat pe prioritățile pentru 2023 în cadrul parteneriatului continuu UNHCR-CCR inclusiv directiva privind protecția temporară nou-adoptată acordată refugiaților din Ucraina.
Dna Francesca Bonelli a subliniat importanța efortului comun în aceste vremuri grele prin care trecem cu toții pentru a face față provocărilor survenite și pentru a sprijini guvernul și autoritățile locale spre o integrare de succes a comunității de refugiați în Republica Moldova.
***
24 января, было подписано 24-е Соглашение о партнерстве между УВКБ ООН в Молдове и Центром Милосердия для Беженцев.
Представитель УВКБ ООН в Молдове, г-жа Франческа Бонелли, и директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад, вместе с г-жой Чечилии Кирила, старший офицер по программам УВКБ ООН, подписали новое Соглашение о сотрудничестве на 2023 год.
Основное внимание в ходе дискуссии было уделено приоритетам на новый 2023 год в рамках непрерывного партнерства УВКБ ООН и ЦМБ, включая принятую директиву временной защиты беженцев из Украины.
Г-жа Франческа Бонелли подчеркнула важность совместных усилий в эти трудные времена, которые мы все переживаем, для противостояния существующим вызовам и поддержки правительства и местных властей для успешной интеграции сообщества беженцев в Республике Молдова.