Refugees will be treated with more attention by journalists

  • Post author:
  • Post category:CCR

             

On January 31, at the initiative of the High Commissioner for Refugees UN (UNHCR) in Moldova and Indepentent Journalism Center (IJC), was held a joint meeting of UNHCR’s implementing partners with a group of students from Advanced School of Journalism .

The participants – representatives of NGOs Ave Copiii, Society for Refugees and Charity Center for Refugees , accompanied by two refugees – have made ​​a review of the work undertaken with the support of UNHCR in Moldova on behalf of asylum seekers, refugees and beneficiaries of humanitarian protection. 

                                    
Thus students were familiarized  with the basics of asylum, international and national legislation in the field, the solution of international and national problems of this category of people.
A special lesson for young journalists, was focused on a better documentation when treating refugees problems as persons from stress, persecuted (in countries of origin) and the respect of the principle of confidentiality : photography with hidden camera, the disclosure of details of private life of refugees, as well as the rights and obligations of UNHCR beneficiaries’ – right to work, freedom of movement, right to health care, right to education etc..

To the various questions of young journalists responded Ms. Natalia Postaru – Ave Copiii , Dumitru Maxim – Society for Refugees , Djavid Paknehad – Charity Centre for Refugees and , Liliana Pavlov –UNHCR , and the refugees invited  informed the public on the integration in the local environment , on occupation , problems and successes experienced in the country of origin.

UNHCR Representative remains open for collaboration with the IJC and for development of new common projects with other institutions and media, in order to expend the information area on asylum and statelessness.

School of Advanced Journalism is open by the Independent Journalism Center of Moldova , which during 16 years contributed to the development of the press independent of  the policy makers, fair and devoted to the audience. After organizing hundreds of short courses for Moldovan journalists, the team decided to open the School of Advanced Journalism.
Annually, 20 students receive a thorough training and during 10 months of courses, they can learn everything about Western journalism standards and practices and how they are or can be applied in Moldova.
Unlike regular universities, school classes were designed in that way to create an environment similar to a real newsroom. Broadcast journalism courses, economical journalism , photo-journalism, journalistic investigation, law and media ethics, online publications, media management and others are maintained by well-known journalists in Moldova and Romania.


REFUGIAŢII VOR FI TRATAŢI CU MAI MULTĂ ATENŢIE DE CĂTRE JURNALIŞTI 
În data de 31 ianuarie, curent, la iniţiativa Reprezentanţei Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) în Moldova şi a Centrului pentru Jurnalism Indepentent (CJI), a fost organizată o şedinţă comună a partenerilor de implementare ai UNHCR cu grupul de studenţi din cadrul Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism.
Participanţii la întrunire – reprezentanţii ogranizaţiilor non-guvernamentale Ave Copiii, Societatea pentru Refugiaţi şi Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, însoţiţi de doi refugiaţi – au făcut o trecere în revistă a activităţilor realizate cu sprijinul UNHCR în Moldova în folosul solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară. 

Astfel studenţii au fost familiarizaţi cu noţiunile de bază din domeniul azilului, legislaţia internaţională şi naţională din domeniu, contribuţia instituţiilor internaţionale şi naţionale privind soluţionarea problemelor acestei categorii de persoane.
O lecţie aparte, pentru tinerii jurnalişti, a fost axată pe buna documentare a acestora în cazul tratării problemelor refugiaţilor, ca fiind persoane aflate după stres, persecutate (în ţările de origine) şi respectarea principiului confidenţialităţii; fotografierea cu camera ascunsă, dezvăluirea unor detalii din viaţa intimă a refugiaţilor, dar şi drepturile şi obligaţiunile beneficiarilor UNHCR – dreptul la muncă, dreptul la libera circulaţie, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la educaţie etc.

La diversele întrebări ale tinerilor jurnalişti au răspuns dra Natalia Poştaru  Ave CopiiiDumitru Maxim  Societatea pentru Refugiaţi, Djavid Paknehad  Centrul de Caritate pentru Refugiaţi, Liliana Pavlov UNHCR, iar refugiaţii invitaţi au informat publicul privind integrarea în mediul local, ocupaţile, problemele şi succesele trăite în ţara de azil.
Reprezentanţa UNHCR rămîne deschisă pentru colaborarea cu CJI şi dezvoltarea a noi proiecte comune, dar şi cu alte insituţii media.


Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism este deschisă de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova, care timp de 16 ani a ajutat la dezvoltarea unei prese independente de factorii politici, echidistante şi devotate publicului. După organizarea a sute de cursuri de scurtă durată pentru jurnaliştii moldoveni, echipa Centrului a hotărît să deschidă Scoala de Studii Avansate în Jurnalism.
Anual, 20 studenţi beneficiază de o pregătire profesională temeinică şi timp de 10 luni cît durează cursul, aceştia au posibilitatea să afle totul despre standardele şi practicile jurnalismului occidental şi felul în care acestea sunt sau pot fi aplicate în Republica Moldova.
Spre deosebire de universităţile obişnuite, la Scoală cursurile au fost concepute în aşa fel încît să creeze un mediu asemănător celui dintr-o redacţie reală. Cursurile de jurnalism radio şi tv, jurnalism economic, foto-jurnalism, ancheta reportericească, legislatie şi etică a presei, publicaţii on-line, management în mass-media şi altele sunt ţinute de cunoscuţi jurnalişti din Republica Moldova şi România.
Pentru mai multă informaţie accesaţi: