You are currently viewing Ukraine Day in Moldova

Ukraine Day in Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR
Evenimentul de ieri – Ziua Ucrainei în Moldova, a adunat actorii cheie implicați în criza refugiaților ucraineni care au găsit refugiu în țara noastră .
Directorul și fondatorul Centrului de Caritate pentru Refugiați, dl Djavid Paknehad și echipa sa și-au exprimat astfel recunoștința reprezentanților UNHCR-Moldova – dl Bertrand Blanc și dna Natalia Kropivka, precum și persoanelor cheie de stat din domeniul azilului – dl @Mihai Vodă, șef Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne și dna Jana Costachi, Secretară de Stat al Ministerului Afacerilor Interne al RM – pentru relațiile de parteneriat care continuă deja de două decenii în domeniul migrației și azilului.
***
Yesterday’s event – Ukraine Day in Moldova, brought together the key actors involved in the crisis of Ukrainian refugees who found refuge in our country.
The director and founder of Charity Centre for Refugees, Mr. Djavid Paknehad and his team expressed their gratitude to the UNHCR-Moldova representatives – Mr. Bertrand Blanc and Ms. Natalia Kropivka, as well as to the key state persons in the field of asylum – Mr. @Mihai Vodă, head of the Bureau for Migration and Asylum and Ms. @Jana Costachi, State Secretary of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova – for the partnership relations of over two decades in the field of migration and asylum.
***
Вчерашнее мероприятие – День Украины в Молдове собрало ключевых участников кризиса украинских беженцев, которые нашли убежище в нашей стране .
Директор и основатель Центра Милосердия для Беженцев, г-н Джавид Пакнехад и его команда выразили благодарность представителям УВКБ ООН в Молдове г-ну Бертран Бланк и г-же Наталья Кропивка, а также ключевым государственным лицам в области убежища – г-н Mihai Vodă, глава Бюро по Миграции и Убежища и г-жа Jana Costachi, государственный секретарь Министерства Внутренних Дел Республики Молдова – за партнерские отношения которые длятся более два десятилетия в области миграции и предоставления убежища.